Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN TROMPETTY BV

ALGEMENE BEPALING 01. TOEPASSELIJKHEID
a. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende koop en huur gedaan/gesloten door Trompetty bv
b. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.
c. Indien de koper/huurder een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze algemene voorwaarden of onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend voor de koper/huurder zijn en dus voorkomen op de zwarte lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW, buiten toepassing. 

02. AANBIEDINGEN
a. Tenzij anders vermeld, zijn alle offertes en aanbiedingen geheel vrijblijvend. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Trompetty bv desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf dagen.
b Bij de aanbieding meegezonden documentatie – materiaal is, behoudens andersluidende omschrijving, uitsluitend informatief en bindt Trompetty bv niet. 

03. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Trompetty bv de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering een aanvang heeft genomen.
b. De koper/huurder verklaart door ondertekening van het koop/huurcontract de daarin omschreven zaken met eventueel bijbehorende accessoires van Trompetty bv in goede staat te hebben ontvangen. 

04. BETALING
a. Betaling geschiedt in contanten, tenzij anders overeengekomen.
b. Indien het verschuldigde bedrag door middel van een factuur in rekening wordt gebracht dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.
c. Bezwaren tegen de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Trompetty bv te worden medegedeeld.
d. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
e. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de koper/huurder van rechtswege in verzuim en een contractuele rente verschuldigd van 2% per maand of een gedeelte daarvan over het niet voldane gedeelte van de factuur, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
f. Terzake van de door de koper/huurder, in verband met de koop-/huurovereenkomst verschuldigde bedragen zal de koper/huurder zich niet kunnen beroepen op korting of schuldvergelijking.
g. Indien Trompetty bv genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten door Trompetty bv gemaakt ter bewaring van haar rechten, zoals buitengerechtelijke invorderingskosten voor rekening van de koper/huurder. Deze kosten zijn in elk geval 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van €.60,00 tenzij wordt aangetoond dat deze kosten hoger zijn.
h. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de koper/huurder niet op. 

05. ANNULERING
a. Indien koper/huurder jegens Trompetty bv te kort schiet in de nakoming van zijn verbintenissen (waarbij niet prompte betaling van de eerdere vervaltermijn op het overeengekomen tijdstip een dergelijke aanleiding zal vormen), is Trompetty bv bevoegd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving aan de koper/huurder op te schorten en slechts voort te zetten tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling. In dat geval zal de koper/huurder niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en blijft diens betalingsverplichting onverminderd voortbestaan.
b. Bij annulering door de koper/huurder zijn alle door Trompetty bv terzake van de overeenkomst gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10%van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door Trompetty bv tengevolge van de annulering geleden schade. 

06. ONTBINDING
Indien de koper/huurder jegens Trompetty bv tekortschiet in de nakoming van één zijner verbintenissen (waaronder het niet voldoen aan zijn betalingsverplichting), dan wel, indien hij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte van faillietverklaring doet; indien zijn faillissement wordt aangevraagd of indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen; indien op enig vermogensbestanddeel beslag wordt gelegd, indien een onderhands akkoord wordt aangeboden of indien ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen mededeling van betalingsonmacht moet worden gedaan, is Trompetty bv bevoegd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aan Trompetty bv verder toekomende rechten, zoals haar recht op vergoeding van schade en kosten.In deze gevallen is iedere vordering op de koper/huurder direct en geheel opeisbaar. In alle gevallen waarin de koper er ook overigens serieus rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens Trompetty bv niet te kunnen nakomen, is hij verplicht Trompetty bv daarvan terstond op de hoogte te stellen. 

07. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
a. Overeengekomen leveringstermijnen of termijnen waarbinnen Trompetty bv de zaken bezorgt of ter beschikking stelt, gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige terbeschikkingstelling of levering is Trompetty bv eerst na ingebrekestelling in verzuim.
b. Tenzij in een offerte/opdrachtbevestiging anders is overeengekomen, vindt de levering/terbeschikkingstelling plaats op het bedrijfsterrein van Trompetty bv. Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken door Trompetty bv ter beschikking worden gesteld. Opslag na levering geschiedt voor rekening en risico van de koper/huurder.
c. Het risico gaat over op de koper/huurder op het moment van aflevering/ terbeschikkingstelling.
d. Bij transport reizen de zaken voor rekening en risico van de koper/huurder, ondanks eventuele andersluidende vermeldingen op de vervoersdocumenten. 

08. GARANTIE
a. Onder de voorwaarden als omschreven in artikel 4 onder huurovereenkomsten, garandeert Trompetty bv, bij gebruik en onderhoud volgens de door Trompetty bv verstrekte voorschriften, de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat deze garantie nimmer verder gaat dan de garantieverplichting van de toeleverancier van Trompetty bv jegens laatstgenoemde en het verhaal dat deze toeleverancier biedt.
b. Garantie is uitgesloten indien niet ten genoegen van Trompetty bv is aangetoond dat enig geconstateerd gebrek ontstaan is als gevolg van fouten In de constructie, gebrekkige afwerking en/of het gebruik van ondeugdelijk materiaal. 

09. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
a. Trompetty bv is jegens de koper/huurder of derden slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van een tekortkoming In de nakoming van haar uit artikel 8 voortvloeiende verplichting, voor zover deze schade door de door Trompetty bv afgesloten en In de branche gebruikelijke verzekering wordt gedekt dan wel, voor zover de schade niet onder de dekking valt, tot maximaal het factuurbedrag
b. Trompetty bv is niet aansprakelijk jegens de koper/huurder of derden voor schade veroorzaakt door opzet (grove) schuld of nalatigheid van ondergeschikten of van degenen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst deze ook staan. Ook is Trompetty bv niet aansprakelijk jegens de koper/huurder of derden voor schade veroorzaakt door de door Trompetty bv gebruikte hulp- of vervoermiddelen. Een en ander behoudens voor zover de wet de verplichting tot schadevergoeding Trompetty bv legt en behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Trompetty bv.
c. Tapijt , tapijttegels of gehuurde (afdek ) vloer zijn niet meer bruikbaar: als deze ingesneden of versneden zijn. Sterk vervuilde tegels, tapijt of (gehuurde) afdekvloer) zoals brandgaten, vlekken, kauwgom modder of (kaarsen) vetvlekken. Schade is volledig voor rekening huurder. 

10. OVERMACHT
Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Trompetty bv, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd geldt als overmacht. In geval van overmacht heeft Trompetty bv het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten. zonder dat Trompetty bv tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Onder overmacht wordt onder andere verstaan gebrek aan zaken, Trompetty bv fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, belemmerde of gesloten aanvoer te land ter zee of in de lucht, wanprestatie van derden die door Trompetty bv ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van de leverancier van Trompetty bv valt ook onder deze overmacht bepaling. 

11. VERANTWOORDELIJKHEID ONDER-TEKENAARS
Indien de koop./huurovereenkomst met meer dan één persoon wordt gesloten zijn allen hoofdelijk jegens Trompetty bv aansprakelijk. 

12. WIJZIGINGEN
a. Indien wenselijk en/of door Trompetty bv noodzakelijk geacht, is Trompetty bv bevoegd tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden over te gaan.
b. Indien de Algemene Voorwaarden inhoudelijk worden gewijzigd, geldt steeds de jongste versie, vanaf het moment van ondertekening van de nieuwe Algemene voorwaarden voor televeren materieel, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden ook van toepassing zullen zijnop de overeenkomsten voor de wijziging gesloten. 

13. GESCHILLEN
a. Op alle overeenkomsten van Trompetty bv is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Trompetty bv, dan wel, ter keuze van Trompetty bv, van de plaats van vestiging van de koper/huurder.

HUUROVEREENKOMSTEN

0I. DUUR VAN DE OVEREENKOMST 
a. De zaken zijn verhuurd voor een periode zoals partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
b. Bij niet tijdig terugbezorgen van het gehuurde wordt de huurprijs per dag doorberekend en staat het Trompetty bv vrij op ieder gewenst moment het gehuurde weer tot zich te nemen.
c. Op zondagen en wettelijk erkende feestdagen kan het gehuurden iet worden terugbezorgd en zal Trompetty bv het gehuurde niet in ontvangst nemen, tenzij schriftelijk anders vastgelegd.
d. Het gehuurde moet worden terugbezorgd vóór 11.00 uur bijgebreke waarvan voor de dag van terugbezorging huur in rekening wordt gebracht, tenzij schriftelijk anders vastgelegd. 

02. ZEKERHEID
De huurder is gehouden bij ontvangst van het gehuurde eenwaarborgsom te storten als partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. Na terugbezorging van hot gehuurde wordt de waarborgsom gerestitueerd onder aftrek van de nog onbetaalde huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten. Uitgangs punt is dat de zaken in dezelfde staat terugbezorgd dienen te worden als waarin huurder deze destijds heeft ontvangen. 

03. TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE
a. Bij beëindiging van de huurovereenkomst is de huurder gehouden de zaken in dezelfde staat aan Trompetty bv terug te geven als waarin hij deze heeft ontvangen.b. Indien huurder daartoe niet in staat is dient deze aan Trompetty bv, een door Trompetty bv te bepalen, schade te betalen in geval het gehuurde niet wordt terugbezorgd is de schade de objectieve vervangingswaarde van het gehuurde. 

04. GEBRUIK EN ONDERHOUD
a. Huurder is gehouden het gehuurde overeenkomstig de bestemming en als een goed huisvader te behandelen en te verzorgen, met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften indien deze zijn overhandigd en/of de instructies van Trompetty bv. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de brandstof en smeermiddelen en het noodzakelijke oliepeil van de gehuurde machines of transportvoertuig.
b. Gedurende de huurperiode is de huurder verplicht alle terzake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften van wege de overheid in acht te nemen. De huurder vrijwaart Trompetty bv voor alle schade voortvloeiende uit het niet door de huurder in acht nemen van deze voorschriften.
c. De onderhoudskosten zijn voor huurder. Het is huurder niet toegestaan enige verandering aan het gehuurde te (laten) brengen, noch herstelwerkzaamheden aan het gehuurde te (laten)verrichten. Alle gebreken en/of defecten aan het gehuurde dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld aan Trompetty bv. 

05. RECLAMES
Het gehuurde dient bij ontvangst onverwijld door huurder te worden gecontroleerd. Er kan alleen gereclameerd worden vóóringebruikneming van het gehuurde en alleen op de ontvangstdag.Reclames ná ingebruikneming worden niet geaccepteerd, 

06. EIGENDOM
Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Trompetty bv 

07. INSPECTIE
a. Trompetty bv -of een door haar aan te wijzen derde(n) -heeft te allen tijde het recht het gehuurde te bezichtigen voor controle of onderhoud. Indien het gehuurde wordt gebruikt op een wijze waarvoor het niet bestemd is, wordt overbelast of regelmatig onderhoud achterwege blijft heeft Trompetty bv het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en het gehuurde onverwijld terug te nemen. Huurder blijft in dat geval gehouden de volledige huurprijs van de overeengekomen huurperiode te betalen.
b. Wanneer het gehuurde bij beëindiging van de huurovereenkomst in het bezit is van Trompetty bv, wordt het gecontroleerd en -indien mogelijk -in aanwezigheid van huurder geteld. Deze controle en telling zijn bindend . 

08. VERBOD VAN GEBRUIK DOOR ANDEREN DAN HUURDER
Het is huurder verboden om het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen of door derden te laten gebruiken al dan niet tegen betaling -tenzij met schriftelijke toestemming van Trompetty bv. Bij overtreding van dit verbod geldt het gestelde onder 7a. 

09. AANSPRAKELIJKHEID
a. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor dein huur genomen zaken vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de goederen bij Trompetty bv.
b. Gedurende de huurperiode Is huurder aansprakelijk voor schade aan het gehuurde en heeft hij alle risico’s van het gehuurde.
c. In geval van een defect of schade aan het gehuurde, als gevolg van een normale slijtage, draagt Trompetty bv zorg voor reparatie en zonodig en indien mogelijk voor vervanging, gedurende de verdere huur van de huurovereenkomst.
d. In alle andere gevallen dan onder c omschreven blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd en is er geen recht op vervangend materiaal.
e. In geval reparaties door Trompetty bv noodzakelijk zijn door het gebruik van ongeschikte accessoires, reparatie door derden, onvakkundige behandeling of enige andere oorzaak, die niet ais normale slijtage kan worden beschouwd is huurder aansprakelijk voor deze extra kosten. 

10. VERZEKERING
De huurder draagt zorg voor alle risico’s van schade, welke voortvloeien uit bedrijfsmatig gebruik van het gehuurde. De verzekeringsovereenkomst dient ondergebracht te zijn bij een bonafide verzekering. Trompetty bv is gesubrogeerd in de rechten van huurder uit deze verzekeringsovereenkomst. 

11. BIJKOMENDE KOSTEN
Bijkomende kosten in de zin van Iasten en belastingen van overheidswege geheven als mede te verrichten diensten door Trompetty bv zijn voor rekening van huurder c.q. worden bij haar inrekening gebracht. 

12. INFORMATIE- EN VRIJWARINGSVERPLICHTING
Huurder is gehouden Trompetty bv onverwijld in kennis te stellen van de in het vorige artikel genoemd gevallen als mede zijn voornemen Nederland metterwoon te verlaten.

KOOPOVEREENKOMSTEN

01. ACCEPTATIE EN RECLAMES
a. Reclames dienen binnen 8 dagen na levering door de koper bij aangetekend schrijven, gemotiveerd aan Trompetty bv te worden medegedeeld, tenzij koper de tekortkoming redelijkerwijs niet binnen deze termijn heeft kunnen ontdekken. In zo’n geval dient de koper Trompetty bv alsnog onverwijld schriftelijk In kennis te stellen van de tekortkoming.
b. Bij gebreke hiervan wordt de koper geacht met het geleverde onvoorwaardelijk akkoord te zijn gegaan.
c. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan de klachtaandacht wordt besteed, geschiedt dit geheel onverplicht en kan koper hieraan geen rechten ontlenen. 

02. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt terzake van vorderingen tot betaling van alle door Trompetty bv krachtens enige overeenkomst geleverde of televeren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten van koper in de nakoming van deze overeenkomsten. Indien de te leveren zaken bestemd zijn om te worden samengebouwd met eigendom van derden, is koper verplicht op eerste verzoek van Trompetty bv zonodig voordat levering plaatsvindt, Trompetty bv een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die koper zelf op deze derden heeft of zal krijgen.
b. Trompetty bv is bevoegd om In een van de gevallen zoals omschreven In artikel 3 onder huurovereenkomsten de geleverde zaken die overeenkomstig de vorige bepaling eigendom van Trompetty bv zijn gebleven, terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met de koper gesloten overeenkomst. Voorzover nodig wordt Trompetty bv beschouwd als door de koper gemachtigd om de betreffende zaken weg te (doen)halen daar waar deze zich bevinden. 

03. AANSPRAKELIJKHEID
a. Indien er sprake is van een gebrek aan het geleverde zal Trompetty bv hetzij de gebreken kosteloos verhelpen hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopsom verlenen.b. Trompetty bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen door koper of wel door schuld van buitenkomende oorzaken.